Dezynfekcja i odgrzybianie
w próżniowej komorze fumigacyjnej

Dezynfekcja, dezynsekcja, odkażanie i odgrzybianie materiałów archiwalnych w próżniowej komorze fumigacyjnej

Informujemy, że rozszerzyliśmy ofertę o konserwację obiektów poprzez fumigację próżniową. Do dezynfekcji przyjmowane są: akta, książki, czasopisma, materiały archiwalne, inne dokumenty na nośniku papierowym. Zapraszamy do skorzystania z  naszych usług urzędy, biblioteki, muzea, archiwa i osoby prywatne.

Komora fumigacyjna spełnia wymagania norm krajowych i europejskich, posiada odpowiednie certyfikaty bezpieczeństwa wydane przez producenta. Personel obsługujący komorę jest właściwie przeszkolony, co zapewnia profesjonalne wykonanie usług.

Gwarantujemy dochowanie szczególnej staranności w zakresie zapewnienia parametrów procesu dezynfekcji zgodnych ze standardami przewidzianymi dla materiałów archiwalnych i księgozbiorów. Materiały powierzane do dezynfekcji odbieramy i odwozimy własnym transportem.

Usługi dezynfekcji, dezynsekcji, odkażania i odgrzybiania materiałów archiwalnych w próżniowej komorze fumigacyjnej świadczymy na terenie całego kraju.

Usługa realizowana jest z zachowaniem klauzuli poufności zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 nr 133 poz. 883). Wykonawca może odmówić wykonania usługi w odniesieniu do materiałów, które naruszają ustawę o ochronie danych osobowych.

Charakterystyka usługi

Dezynfekcja chemiczna komorze fumigacyjnej TEPRO odbywa się przy użyciu sterylgazu S-9, będącego mieszaniną zawierającą 9% tlenku etylenu i 91% dwutlenku węgla.

Przewidywany czas realizacji dezynfekcji dla 1 wsadu to 14 dni od daty dostarczenia materiałów i obejmuje m.in.:

  • Czas przygotowania wsadu
  • Czas dezynfekcji właściwej 36 godz.
  • Kwarantannę – minimum 5 dni.

Przebieg procesu różni się w zależności od poddawanych dezynfekcji materiałów (archiwalne czy książki).

Posiadamy dwie komory do procesu dezynfekcji, dezynsekcji, odkażania i odgrzybiania obiektów ruchomych, ze szczególnym ukierunkowaniem na zbiory archiwalne i biblioteczne.
Pojemność pierwszej komory wynosi około 0,7 m³ – 4 m.b. dokumentów formatu A4.
Pojemność drugiej komory wynosi około 3,5 m³ – 20 m.b. dokumentów formatu A4.

Nasz Pracownia nie dokonuje klasyfikacji przyjmowanych materiałów pod kątem wrażliwości na działanie tlenku etylenu. Obowiązek oceny powierzanych materiałów pod kątem wrażliwości na działanie tlenku etylenu oraz innych czynników fizycznych (wynikających z technologii procesu dezynfekcji zastosowanego w komorze fumigacyjnej TEPRO) spoczywa na zleceniodawcy.

Usługa nie obejmuje badania mikrobiologicznego przyjętych materiałów i oceny skuteczności dezynfekcji.

Materiały poddawane dezynfekcji

Do dezynfekcji przyjmowane są: książki, czasopisma, materiały archiwalne, inne dokumenty na nośniku papierowym.

Materiały o widocznym wysokim stopniu zakażenia przyjmowane są wyłącznie do oddzielnej dezynfekcji – obowiązuje opłata za całą objętość komory fumigacyjnej, niezależnie od faktycznej ilości m.b. materiałów.

Ważne:

  • z dezynfekcji wyłączone są w szczególności materiały zafoliowane, zawierające tworzywa sztuczne, elementy metalowe, materiały fotograficzne;
  • do dezynfekcji nie są przyjmowane materiały nadmiernie zawilgocone, których wilgotność względna przekracza 70%.

Przyjmowanie i odbiór materiałów

Materiały powierzane do dezynfekcji odbieramy i odwozimy własnym transportem.

Powinny być zapakowane tylko i wyłącznie w papierowe/tekturowe opakowania umożliwiające penetrację gazu do ich wnętrza bez konieczności ich rozpakowywania przez obsługę komory.

Na zleceniodawcy ciąży obowiązek:

  • uzgodnienia z wykonawcą terminu dostarczenia materiałów do dezynfekcji,
  • przeliczenia powierzanych materiałów formatu większego lub mniejszego niż A4 na ten format,
  • podania ilości powierzanych materiałów z dokładnością do 0,5 m.b., zaokrąglając w górę, nie mniej jednak niż 1 m.b.
  • przygotowania protokołu z wykazem powierzanych materiałów w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla zamawiającego i wykonawcy,

Ilość materiałów przyjmowanych jednorazowo od zleceniodawcy jest ograniczona pojemnością magazynu wstępnego i magazynu kwarantanny.

Menu